Wat heeft jouw wijk nodig om toekomstbestendig(er) te worden?

 1. Kies in de filter de waarden of transitieopgaven waar je op wilt focussen.
 2. Selecteer de thema's die voor jouw wijk relevant zijn door op het ' icoon' te klikken.
 3. Pas de thema’s waar nodig aan door op 'Mijn thema's' te klikken in de groene balk.
Transitieopgaven
Waarden

Veiligheid in en om de woning

Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Gezondheid Veiligheid

Veiligheid in en om de woning is essentieel voor het wooncomfort. Denk hierbij aan inbraakpreventie, het vergroten van de brandveiligheid, maar ook aan de veiligheid in de fysieke leefomgeving, zoals werkende straatverlichting.

Wijkdoelstelling
 • Aantal inbraken en overvallen naar nul.
 • Aantal doden en gewonden door brand in woningen naar nul.
 • Materiële schade aan woningen door brand en/of water minimaal.
 • Geen materiële schade aan de woning of omgeving door geweld of vandalisme.
 • Geen schade aan volksgezondheid door de aanwezigheid van pathogenen, ongedierte en/of toxische (bouw) materialen.
Maatregelen
 • Woningen hebben gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels.
 • Woningen hebben verlichting bij de buitendeuren.
 • Woningen hebben zicht vanuit de hal naar buiten.
 • Woningen hebben rookmelders op iedere etage en op de juiste plek.
 • Woningen zijn geschikt en veilig om op hoge leeftijd in te wonen.
 • Woningen voldoen aan alle geldende hygiëne en veiligheidsmaatregelen.

Hoog veiligheidsgevoel bij bewoners

Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Veiligheid

Een hoog veiligheidsgevoel draagt bij aan het wooncomfort van de bewoners. Dit gaat dus niet om de feitelijke cijfers van bijvoorbeeld misdaad of brand, maar om de beleving hiervan door de bewoners. Denk hierbij ook aan genderongelijkheid of seksuele intimidatie.

Wijkdoelstelling
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: minimaal 90% van de bewoners voelt zich veilig in de wijk.
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: minimaal 90% van de bewoners voelt zich veilig in de eigen woning.
 • Bewoners ervaren geen racisme en discriminatie.
 • Mensen ervaren geen seksuele intimidatie en/of seksueel geweld.
Maatregelen
 • De opzet en het karakter van de fysieke omgeving ondersteunt – bezien vanuit de gebruiker – de gewenste sociale interactie en vermindert de kans op ongewenste interactie.
 • Bij de inrichting van de fysieke omgeving is een 'prettig verblijfsklimaat' een van de ontwerpprincipes.
 • Bij de inrichting van de fysieke omgeving is een 'toegankelijkheid voor alle bewoners' een van de ontwerpprincipes.
 • Bij de inrichting van de fysieke omgeving zijn 'overzichtelijkheid, beheersbaarheid en voorspelbaarheid' onderdeel van de ontwerpprincipes.
 • Er wordt actief ingezet op bewustwording en het opzetten van initiatieven tegen discriminatie, seksuele intimidatie en genderongelijkheid.

Goede luchtkwaliteit binnen

Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Gezondheid

Een woning of gebouw met goede luchtkwaliteit is veel gezonder. Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot klachten zoals hoesten, hoofdpijn, neus- en oogirritatie, en zelf tot verhoogd risico op ziektes als longkanker, astma en COPD.

Wijkdoelstelling
 • De concentratie CO2 in een ruimte is idealiter 800 ppm. 1.000 ppm is acceptabel en 1.200 ppm is de bovengrens.
 • Door passende en goed werkende ventilatie (voorkeur type D) is vocht- en schimmelproblematiek gemitigeerd.
 • Fijnstof (PM10: de grove fractie vaste deeltjes in de lucht): streven naar de jaargemiddelde norm van 40μg/m³ en een dagnorm van 50 μg/m³.
 • Fijnstof (PM2,5: de fijnere fractie vaste deeltjes in de lucht): jaargemiddelde norm: 25 μg/m³.
Maatregelen
 • Bewoners wordt ondersteuning aangeboden bij het controleren en aanpassen van woning voor betere luchtkwaliteit.
 • Op basis van (extra) monitoring van drukke wegen wordt bepaald of bepaalde routes en gebieden (tijdelijk) moeten worden ontzien van verkeer.

Goede luchtkwaliteit buiten

Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Gezondheid Natuurinclusiviteit

Goede luchtkwaliteit is van belang voor een gezonde omgeving. In de lucht zitten ontzettend veel verschillende stoffen, zowel kleine deeltjes als gassen. Een deel daarvan is slecht voor onze gezondheid. In onze leefomgeving gaat het vooral om stoffen die vrijkomen bij verbranding in (diesel)motoren. Dit zijn onder meer ultrafijne deeltjes en roet.

Wijkdoelstelling
 • Stikstofdioxide (NO2): Jaargemiddelde norm: 40 μg/m³ en Uurnorm: 200 μg/m³.
 • Fijnstof (PM10: de grove fractie vaste deeltjes in de lucht): streven naar de jaargemiddelde norm van 40μg/m³ en een dagnorm van 50 μg/m³.
 • Fijnstof (PM2,5: de fijnere fractie vaste deeltjes in de lucht): Jaargemiddelde norm: 25 μg/m³.
 • DALY (Disability Adjusted Life Year) door luchtkwaliteit in de wijk = 0.
Maatregelen
 • Er wordt ingezet op het verminderen van houtstook / houtkachels.
 • De luchtkwaliteit wordt gemonitord en de resultaten zijn transparant voor bewoners.
 • Op basis van (extra) monitoring van drukke wegen wordt bepaald of bepaalde routes en gebieden (tijdelijk) moeten worden ontzien van verkeer.
 • Er wordt ingezet op vermindering van het gebruik van auto's in woonwijken.
 • Er worden afspraken gemaakt met omliggende landbouwbedrijven over het gebruik van pesticiden (bijvoorbeeld gebruik afhankelijk maken van windrichting).

Acceptabele geluidsbelasting

Energiesysteem Mobiliteit Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gezondheid Natuurinclusiviteit

Te veel geluid in de woonomgeving kan overlast veroorzaken en schadelijk zijn voor de (mentale) gezondheid. Mogelijke gezondheidseffecten zijn gehoorbeschadiging, hart- en vaatziekten en verstoring van de slaap. Geluidsbelasting kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door autoverkeer of vliegtuigen.

Wijkdoelstelling
 • Overdag: maximaal 50 decibel, gemeten buiten voor de gevel van een woning.
 • s Avonds: maximaal 45 decibel, gemeten buiten voor de gevel van een woning.
 • s Nachts: maximaal 40 decibel, gemeten buiten voor de gevel van een woning.
 • Bewoners ervaren geluidsoverlast in de wijk als minimaal.
Maatregelen
 • Minimale geluidsbelasting van mobiliteitsbewegingen op omgeving.
 • De maximale snelheid van het autoverkeer wordt beperkt.

Woonomgeving die aanpasbaar is aan veranderende woonwensen

Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Gezondheid Veiligheid

Gedurende een leven veranderen mensen, en daarmee ook hun woonwensen. Grote veranderingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door gezinsuitbreiding of ouderdom. Idealiter is de woonomgeving aanpasbaar aan deze veranderende woonwensen.

Wijkdoelstelling
 • Woning(voorraad)prestaties passen bij (verwachte verandering) de demografische behoefte.
 • Bewoners (die dat willen) kunnen ook bij ouder worden of handicap na ongeluk nog blijven wonen in hun huidige woonomgeving.
 • Bewoners zijn bereid door te stromen naar andere woning die beter past bij (veranderde) woningprestatiebehoefte.
Maatregelen
 • Bij het laten opstellen van woonplannen voor verduurzamen van woningen wordt de levensloopbestendige behoeften ook meegenomen.
 • Er wordt ingezet op betaalbare woningen voor meerdere inkomenssegmenten.
 • Woningruil tussen alleenstaande en gezinnen wordt gestimuleerd.

Ruimte voor flora en fauna in leefomgeving

Energiesysteem Klimaatadaptie Mobiliteit Stedelijke ontwikkeling Natuurinclusiviteit

Een bloeiend dieren- en plantenleven draagt bij aan de gezondheid van bewoners en zorgt voor een toekomstbestendige leefomgeving. Het biedt ook mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Flora en fauna worden gestimuleerd door meer groen (gras, struiken, bomen) en blauw (water) toe te voegen aan de leefomgeving.

Wijkdoelstelling
 • X% van de omgeving bestaat uit groen (gras, struiken, bomen).
 • X% van de omgeving bestaat uit blauw (water).
 • Op wijkniveau is in kaart gebracht waar gebouwbewonende vogels en vleermuizen zitten, en is een plan opgesteld waardoor de staat van instandhouding niet in gevaar komt door de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.
 • Iedere woning heeft X broed- en nestkasten voor gebouwbewonende vogels.
 • Iedere woning heeft X aantal vleermuisverblijven.
 • Bewoners zijn zich bewust van de aanwezigheid van flora en fauna en de invloed van hun eigen handelen op de flora en fauna.
Maatregelen
 • Er wordt ingezet op het beschikbaar stellen en creëren van voldoende verblijf-, broed- en foerageer plekken voor dieren in/aan woningen en het perceel.
 • De mobiliteitsvoorzieningen worden natuurinclusief ontworpen of gerenoveerd.
 • Het nieuwe energiesysteem wordt natuurinclusief ontworpen.
 • Het meenemen van flora en fauna in het ontwerp wordt gestimuleerd en/of onderdeel van het Programma van Eisen in aanbestedingen.
 • Er wordt op gemeentelijk niveau een Soortenmanagementplan opgesteld.
 • Aanbod van initiatieven voor bewustwording van flora en fauna. Zoals bijvoorbeeld volks- en moestuinen.

Goede bodemkwaliteit

Energiesysteem Klimaatadaptie Stedelijke ontwikkeling Gezondheid Natuurinclusiviteit

Met goede bodemkwaliteit is de bodem veilig om op te wonen en mee te spelen. Ook wordt daarmee de kwaliteit van het (grond)water geborgd en kan de natuur (flora en fauna) zich gezond ontwikkelen. Andersom zorgt een verontreinigde bodem voor potentiële schade voor mens en milieu.

Wijkdoelstelling
 • Grenswaarden van schadelijke stoffen in de toplaag (0-0,5 m) worden niet overschreden.
 • Grenswaarden van schadelijke stoffen in de diepe laag (0,5-2 m) worden niet overschreden.
 • Grenswaarden van schadelijke stoffen in het oorspronkelijk maaiveld (>2 m) worden niet overschreden.
 • Geen overstromingen of wateroverlast door hemelwater.
 • Algemene onverharde bodem is van hoge kwaliteit m.b.t. diens vruchtbaarheid en aanwezige nutriënten.
Maatregelen
 • Vervuilde bodems worden gesaneerd tot minimaal de grenswaarden van schadelijke stoffen.
 • Initiatieven om de bodemkwaliteit te verbeteren worden geïnitieerd of gestimuleerd.

Maximaal hergebruikte materiaalstromen

Stedelijke ontwikkeling Natuurinclusiviteit Veiligheid

Afval heeft een negatieve impact op het milieu. Daarom willen we het ontstaan van afval voorkomen. Hiervoor kan je afvalstromen omzetten in reststromen; daarvoor ga je op zoek naar manieren om de reststromen te hergebruiken.

Wijkdoelstelling
 • Alle materiaalstromen in de wijk worden hergebruikt.
 • Er is geen afval in de wijk.
 • Afval scheiden is makkelijk voor bewoners; bewoners worden hierin ontzorgd.
Maatregelen
 • Hergebruik van (sloop)materiaal wordt gestimuleerd.
 • Reststromen worden veilig opgeslagen voordat ze hergebruikt worden.
 • Afvalscheiding wordt gestimuleerd.
 • Circulaire hubs voor het hergebruik van onconventionele materiaalstromen (kleding, meubels) worden opgezet of gestimuleerd.
 • Er wordt ingezet op bewustwording van impact en het verminderen van het negatieve stigma op hergebruik en recycling.

Verantwoord en duurzaam watergebruik

Energiesysteem Klimaatadaptie Stedelijke ontwikkeling Natuurinclusiviteit

De verwachting is dat de vraag naar zoet water toeneemt, terwijl het aanbod afneemt. Dit speelt met name in de zomer. Duurzaam watergebruik wordt daarom belangrijker. Dit kan door watergebruik te beperken en te beheersen en door ervoor te zorgen dat watergebruik een minimale impact heeft op de waterkwaliteit

Wijkdoelstelling
 • Water is na gebruik van dezelfde of hogere kwaliteit.
 • Er is geen onnodig gebruik van water.
 • Minimaal gebruik van stoffen met negatieve impact op de waterkwaliteit door gebruikers.
 • Na regenval wordt water vastgehouden om duurzaam te hergebruiken.
Maatregelen
 • Watergebruik wordt geminimaliseerd.
 • Vervuild water wordt eerst gefilterd voordat het wordt geloosd.
 • Het gebruik van vervuilende middelen wordt verminderd.

Onderhoudsbestendige en duurzame leefomgeving

Energiesysteem Klimaatadaptie Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Natuurinclusiviteit Veiligheid

Een leefomgeving die weinig onderhoud behoeft draagt bij aan de toekomstbestendigheid en duurzaamheid ervan. Hiervoor moet onderhoudsbestendigheid worden meegenomen in de voorbereiding, planning en het beheer van (her)ontwikkeling van een woning of gebied.

Wijkdoelstelling
 • Uitgevoerde nieuwbouw en infrastructurele projecten zijn spijtvrij.
 • In ontwerp en uitvoering is rekening gehouden met onderhoud en duurzaamheid (in de toekomst).
Maatregelen
 • Onderhoud aan woningen en aan de omgeving worden tijdig uitgevoerd.
 • Onderhoudsvriendelijk ontwerp wordt gestimuleerd en/of onderdeel van het Programma van Eisen in aanbestedingen.
 • Duurzaamheidsleningen voor particulieren worden beschikbaar gemaakt voor bewoners (met aantrekkelijke voorwaarden).

Gelijkwaardige toegang tot maatschappelijke voorzieningen

Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Gezondheid

Openbare maatschappelijke voorzieningen bieden diensten en/of goederen aan die een basisbehoefte vormen voor bewoners en moeten daarom voor een ieder toegankelijk zijn. Dit zijn voorzieningen zoals een school, buurtcentrum, bibliotheek of volkstuin. In de regel worden dit soort voorzieningen aangeboden of door de overheid zelf, of door niet-commerciële instellingen (non-profit).

Wijkdoelstelling
 • Voldoen aan kwantitatieve eisen: Onderwijs: 1 basisschool per X woningen en 1 middelbare school per X woningen Welzijn: 1 buurtcentrum en 1 jongerenhuiskamer per wijk; en 1 volkstuin per X woningen Sporten: iedereen kan binnen een straal van 1 km rond diens huis een gelegenheid vinden om te sporten in de openbare ruimte; 1 sporthal per X inwoners Gezondheid: iedereen kan binnen een straal van X meter rond diens huis terecht bij een huisarts; X m2 per inwoner voor Jeugd Gezondheidszorg en maatschappelijke opvang.
 • Cultuur: 0,25 m2 (BVO) per X woning als richtlijn voor culturele voorzieningen (zoals een wijkcultuurhuis, jongerencultuurhuis of amateurkunsteducatie).
 • De kwaliteit van de voorzieningen is vergelijkbaar met andere buurten en/of regio's.
 • Bewoners ervaren toegankelijkheid en inclusiviteit in relatie tot de maatschappelijke voorzieningen (let op: dit betreft niet alleen fysieke toegankelijk).
Maatregelen
 • Voldoende aandacht voor inclusiviteit en genderongelijkheid bij het inrichten van maatschappelijke voorzieningen.

Maatschappelijke participatie van bewoners

Sociaal economisch Gelijkwaardigheid

Maatschappelijke participatie van bewoners draagt bij aan de sociale cohesie van een wijk en aan het gevoel van betrokkenheid dat bewoners ervaren bij de eigen leefomgeving. Maatschappelijke participatie is de mate waarin een individu actief mee kan doen in de samenleving. Inwoners doen op verschillende manieren mee aan het maatschappelijke leven, zoals: als leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger.

Wijkdoelstelling
 • Alle burgers hebben toegang tot voorzieningen in diverse sociale domeinen (kunst, onderwijs, sport, wonen, welzijn, zorg).
 • Er is een infrastructuur van ontmoetingsplekken in de wijk.
 • Het sociale domein is toegankelijk voor alle bewoners.
 • Er zijn per X inwoners X buurtinitiatieven in de wijk.
 • In de buurtinitiatieven worden alle verschillende bewoners gerepresenteerd.
Maatregelen
 • Een passende (hoeveelheid) ontmoetingsplekken worden ontwikkeld.
 • Bewoners worden uitgenodigd om mee te denken en evt. te co-creëren over de toekomst van hun wijk.
 • Sociale (collectieve) initiatieven vanuit de wijk worden gefaciliteerd.
 • Ontwikkelingsprogramma's voor kwetsbare groepen in publieke functies worden uitgerold.

Duurzaam energiesysteem

Energiesysteem Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Gezondheid Veiligheid

Om opwarming van de aarde te beperken, is een overgang naar een duurzaam energiesysteem nodig. Kolen- en gascentrales worden dan vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Dit soort hernieuwbare energie wordt veelal decentraal opgewekt en is variabel beschikbaar. Het nieuwe energiesysteem moet duurzaam en ook op de lange termijn stabiel en volhoudbaar zijn.

Wijkdoelstelling
 • Het energiesysteem is nu en in de toekomst betrouwbaar en stabiel.
 • Het energiesysteem heeft geen CO2eq uitstoot.
 • Het energiesysteem heeft geen negatieve milieueffecten op de omgeving.
 • Het energiesysteem heeft geen negatieve gezondheidseffecten op de omgeving.
Maatregelen
 • Duurzame energiebronnen voor warmte en elektriciteit worden ingezet.
 • In het geval van een warmtenet: er wordt ingezet op een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur.
 • Er wordt stabiliteit gecreëerd in energievraag en -aanbod door pieken te verminderen of op te vangen.
 • Het gebruik van fossiele energiebronnen wordt jaarlijk met X% gereduceerd.

Veilig energiesysteem

Energiesysteem Stedelijke ontwikkeling Veiligheid

Nieuwe duurzame energiesystemen brengen nieuwe veiligheidsrisico's met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transport van waterstof of brandgevaar bij elektrische voertuigen in parkeergarages of buurtbatterijen. Bij de inrichting van het nieuwe energiesysteem moet de veiligheid daarvan daarom meegenomen worden in het ontwerp, planning en beheer.

Wijkdoelstelling
 • De techniek is binnens- en buitenshuis goed geïnstalleerd.
 • De integratie van (delen van) het energiesysteem in de omgeving is veilig.
 • Nul branden bij energieinstallaties in de gebouwen, woningen of in de wijk.
Maatregelen
 • Het overschot aan energie wordt veilig opgeslagen tot er weer vraag naar is.
 • De veiligheid van het energiesysteem wordt meegenomen in het ontwerp.
 • De veiligheid van het energiesysteem wordt meegenomen in het beheer.
 • Bewoners worden bewust gemaakt van hun rol in de veiligheid en preventie van ongelukken in het (nieuwe) energiesysteem.

Veilige en privacyvriendelijke energiedata

Energiesysteem Mobiliteit Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gelijkwaardigheid Veiligheid

Voor efficiënt energiebeheer is digitalisering noodzakelijk. Deze grote data-afhankelijkheid van het energiesysteem brengt ook maatschappelijke vragen met zich mee. Digitalisering raakt bijvoorbeeld aan veiligheid, privacy, autonomie, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Bij de overgang naar een nieuw energiesysteem moeten deze zaken worden gewaarborgd.

Wijkdoelstelling
 • Bewoners zijn en blijven eigenaar van eigen data.
 • Gebruikte techniek is transparant en controleerbaar.
 • Bewoners hebben inzicht in welke data verzameld wordt en welke partijen hun gegevens gebruiken.
 • Bewoners begrijpen (zoveel mogelijk) hoe de systemen werken en wat de implicatie is van het gebruik.
Maatregelen
 • Er worden afspraken gemaakt over welke data waar en door wie wordt opgeslagen.
 • In het Programma van Eisen voor energienetontwikkeling worden eisen over data en privacy opgenomen.
 • Er wordt ingezet op transparantie over de algoritmes die gebruikt worden.
 • Bewoners worden geholpen bij het implementeren, inrichten en gebruiken van digitale systemen.

Geen negatieve impact van het energiesysteem op gezondheid

Energiesysteem Gezondheid

(Nieuwe) energiesystemen kunnen onbedoeld negatieve effecten hebben op de gezondheid. Zo veroorzaken windmolens bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. In het ontwerp en de uitwerking van de plannen moet rekening gehouden worden met deze effecten, en waar mogelijk moeten deze effecten worden voorkomen of geneutraliseerd.

Wijkdoelstelling
 • Er wordt voldaan aan de regelgeving omtrent windmolens (o.a. geluid, slagschaduw).
 • Energieinstallaties in en om de woning zijn juist en vakkundig geïnstalleerd.
 • Het energiesysteem heeft geen negatief effect op andere bodeminfrastructuur (denk bijv. aan drinkwaterleidingen).
 • Het energiesysteem heeft geen of minimale mentale of fysieke gezondheidseffecten op bewoners.
Maatregelen
 • De huidige normen en regels worden als ondergrens genomen voor de gezondheidseffecten.
 • In overleg met bewoners wordt bepaald welke impact acceptabel wordt geacht (naast bestaande regelgeving).
 • Bewoners worden betrokken bij plannen op de lange termijn en er wordt hierbij aandacht besteed aan mogelijke gezondheidseffecten van het energiesysteem.

Gezond, veilig en voldoende water

Energiesysteem Klimaatadaptie Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gezondheid Natuurinclusiviteit Veiligheid

De beschikbaarheid van gezond, veilig en voldoende water is van levensbelang. In Nederland hebben wij veel water in onze directe omgeving. Tegelijkertijd merken ook wij de negatieve effecten van klimaatverandering op ons water. Zo is de intensiteit van neerslag de afgelopen jaren met 20% toegenomen, terwijl er ook juist meer en langere perioden van droogte zijn. Om de beschikbaarheid van water in de toekomst te garanderen moeten hiervoor maatregelen worden genomen.

Wijkdoelstelling
 • Overstromingsrisico's op acceptabele hoogte (1/10000-1000-100 jaar).
 • Woningen en infrastructuur zijn aangepast aan de waterrisico's die er zijn.
 • De drinkwaterbronnen zijn voldoende beschermd (conform landelijk beleid).
 • De kwaliteit van het drinkwater voldoet aan het Drinkwaterbesluit.
Maatregelen
 • Geen activiteiten die de kwaliteit van het drink- en oppervlaktewater negatief beïnvloeden.
 • De kwaliteit van dijken en waterwegen wordt ook op toekomstige situaties voorbereid.
 • De fysieke omgeving wordt aangepast t.b.v. mitigatie van overmatige regenval.
 • Er worden maatregelen genomen die verhoogde waterinfiltratie bevorderen.

Bereikbaar nieuw (energie)systeem voor iedereen

Energiesysteem Sociaal economisch Gelijkwaardigheid

De energietransitie vraagt een (deels) ander energiesysteem voor warmte en elektriciteit. Dit nieuwe systeem vraag aanpassingen aan woningen en infrastructuur. Deze aanpassingen moeten worden gefinancierd, en dat is voor sommige mensen lastiger dan voor anderen. Daarom moet het nieuwe energiesysteem en de overgang daar naartoe zo worden ingericht dat dit voor iedereen bereikbaar is en geen mensen uitsluit.

Wijkdoelstelling
 • De benodigde aanpassingen aan de woning zijn voor alle bewoners haalbaar en betaalbaar.
 • Er is geen sprake van energiearmoede.
 • De gekozen energiebron en uitvoering daarvan is en blijft op de lange termijn betaalbaar en voorkomt spijt op de lange termijn (lock-in).
 • Informatievoorziening en ondersteuning sluit aan bij de belevingswereld van de bewoners.
Maatregelen
 • In de afspraken die met de energieleverende partijen worden gemaakt, wordt uitgesloten dat ze tot een lock-in voor bewoners leiden.
 • In de afspraken die met de energieleverende partijen worden gemaakt, wordt de onafhankelijk op de lange termijn geborgd.
 • Met behulp van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening onderzoeken of het beoogde systeem haalbaar en betaalbaar voor alle bewoners is
 • Met behulp van een Total Cost of Ownership (TCO) berekening wordt onderzocht of het beoogde systeem haalbaar en betaalbaar is voor alle bewoners.
 • Bewoners worden geïnformeerd en betrokken bij mogelijkheden om energie te besparen.

Keuzevrijheid en zeggenschap in nieuwe energiesysteem

Energiesysteem Gelijkwaardigheid

Keuzevrijheid en zeggenschap over het nieuwe energiesysteem zijn voor veel inwoners belangrijk. Dit betreft de mate van zeggenschap over waar en hoe het systeem wordt geïmplementeerd. met keuzevrijheid krijgen bewoners niet het gevoel dat zij iets opgedrongen krijgen, en maakt dat iedereen op diens eigen manier mee kan doen.

Wijkdoelstelling
 • Bewoners hebben inspraak in de uiteindelijke keuze van het alternatieve energiesysteem. (omgevingswet).
 • Bewoners hebben, in het geval van een collectieve oplossing, de mogelijkheid zelfstandig een individuele oplossing te kiezen. Er is dus geen verplichting tot aansluiting. (wgiw)
 • De duurzame energieoplossingen zijn ruimtelijk goed ingepast.
 • De inspraak in de uiteindelijk keuze van het energiesysteem is toegankelijk voor alle bewoners.
Maatregelen
 • Energetisch keuzes met bewoners gemaakt. Bewoners worden op verschillende manieren, afhankelijk van de doelgroep, actief bij het proces betrokken.
 • Keuzes over geografische locatie en plaatsing met bewoners gemaakt.
 • Informeren over de keuzevrijheden die bewoners hebben.
 • Buurtinitatieven stimuleren.

Voorkomen en mitigeren van heftige winden

Klimaatadaptie Stedelijke ontwikkeling Natuurinclusiviteit Veiligheid

Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met heftige stormen. Dit kan voor overlast zorgen, zeker op plekken met hoogbouw. Deze bebouwing kan ertoe leiden dat er (val)winden ontstaan. De ruimte tussen de hoge bebouwing kan als een tunnel gaan werken, waardoor de wind hoge, potentieel gevaarlijke snelheden kan bereiken. Hier moet rekening mee gehouden worden in het ontwerp van een gebied. Een positief neveneffect is dat deze winden in de zomer voor verkoeling kunnen zorgen.

Wijkdoelstelling
 • Nul euro schade aan gebouwen, leefomgeving en bewoners door heftige winden.
 • Huishoudens met een kleine beurs kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning wanneer zij schade ondervinden door heftige winden.
Maatregelen
 • In het ontwerp van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met het voorkomen van heftige winden, bijvoorbeeld door de inzet van schermen en vegetatie.
 • Bij grootschalige renovatie van hoogbouw wordt een luifel aangebracht die de (val)wind breekt.
 • Bij het ontwerp van nieuw te bouwen hoogbouw wordt in de ontwerpkeuzes rekening gehouden met factoren die invloed hebben op heftige winden (ronde hoeken, luifels, creëren van buffers).

Mitigatie van vorstschade

Klimaatadaptie Stedelijke ontwikkeling Veiligheid

Bevriezing kan leiden tot vorstschade aan asfalt, leidingen of gebouwen. Met verschillende infrastructurele maatregelen kunnen deze negatieve effecten verminderd of zelfs vermeden worden.

Wijkdoelstelling
 • Nul euro investering per jaar nodig voor herstel asfalt na vorst.
 • Nul euro investering per jaar nodig voor herstel leidingen na vorst.
 • Nul euro investering per jaar nodig voor herstel gebouwen na vorst.
 • Extra aandacht voor de invloed van schade op huishoudens met een kleine beurs.
Maatregelen
 • Bij het ontwerp of de renovatie van de infrastructuur wordt rekening gehouden met vorstbestendigheid.
 • Er worden maatregelen genomen om vorstschade in gebouwen te voorkomen; bij renovatie en verduurzaming van woningen wordt hier extra aandacht aan gegeven gedurende de planvorming.
 • Bewoners worden geïnformeerd hoe vorstschade in en rond hun huis voorkomen kan worden.

Mitigatie van hittestress

Klimaatadaptie Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Gezondheid Veiligheid

Hittestress ontstaat wanneer het in een stad gedurende de warmere dagen van het jaar zo heet wordt dat dit de gezondheid negatief beïnvloedt. Door klimaatverandering komt dit de komende jaren steeds vaker voor. Er zijn aanpassingen nodig aan onze leefomgeving om de negatieve gevolgen hiervan te beperken.

Wijkdoelstelling
 • De wijk biedt per 100m2 X mogelijkheden voor verkoeling.
 • Op geen enkele plek in de wijk is het meer dan 2 graden warmer dan gemiddeld.
 • Tuinen in de wijk zijn gemiddeld Xm2 groener geworden.
 • Extra aandacht voor de invloed van schade op huishoudens met een kleine beurs.
 • Het afwateringsysteem is afgekoppeld van het riool.
Maatregelen
 • Bij nieuwbouw en renovatie wordt rekening gehouden met het mitigeren van hittestress, zowel op het gebied van isolatie, installaties als zonwering.
 • Klimaatadaptieve maatregelen worden aan elkaar gekoppeld.
 • De wijk bestaat voor X% uit groene infrastructuur.
 • De wijk bestaat voor X% uit blauwe infrastructuur.

Gebalanceerd en slim gebruik van mobiliteitsvoorzieningen

Mobiliteit Gelijkwaardigheid Veiligheid

Toegang tot verschillende mobiliteitsoplossingen zorgt voor de ontsluiting van wijken. Hoe meer modaliteiten er beschikbaar zijn, des te gebalanceerder het gebruik van mobiliteit is. Dit verkleint de kans op files en uitstoot van ongezonde gassen. Openbaar vervoer, maar ook innovatieve manieren van mobiliteit, zoals MaaS (Mobility as a Service) behoren hierin tot de mogelijkheden.

Wijkdoelstelling
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: bewoners vinden dat de ruimtelijke uitnodigt om gebruik te maken van verschillende type mobiliteit.
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: bewoners vinden dat het aanbod van verschillende type mobiliteit ruim voldoende is.
 • X voorzieningen zijn binnen 15 minuten te bereiken.
 • Binnen X meter voor ieder huishouden een opstapplek voor openbaar vervoer.
 • X deelmobiliteitsmogelijkheden per 100 huishoudens beschikbaar in de wijk.
Maatregelen
 • Er wordt flankerend beleid ontwikkeld, zoals lagere tarieven voor openbaar vervoer en hogere tarieven voor parkeren.
 • Aanbieders van deelmobiliteit worden gestimuleerd om deelmobiliteit aan te bieden.

Openbare ruimte biedt ruimte voor ongemotoriseerd verkeer

Mobiliteit Stedelijke ontwikkeling Veiligheid

In de steeds drukker wordende (binnen)steden kunnen fietsers en voetgangers een oplossing bieden voor het gebrek aan ruimte. Naast ruimte biedt dit ook gezondheidsvoordelen voor de bewoners.

Wijkdoelstelling
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: fietsers en voetgangers voelen zich door inrichting van de openbare ruimte zich gestimuleerd om te fietsen of wandelen.
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: fietsers en voetgangers voelen zich veilig op straat.
 • Nul ongelukken op de openbare weg.
 • Fietsers en voetgangers hebben op iedere straat voor hen aangewezen ruimte om zich voort te bewegen.
 • Het verschil tussen verplaatsingssnelheden is nooit groter dan X km/u.
 • X% van het wegdek is t.b.v. gebruik door voetgangers en fietsers.
Maatregelen
 • Fietsers en voetgangers worden bij een herontwikkeling als uitgangspunt genomen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Ruimte voor recreëren en verblijven

Mobiliteit Sociaal economisch Stedelijke ontwikkeling Veiligheid

Wijken zijn in de eerste plaats de leefomgeving van de bewoners. De openbare inrichting van de wijk kan het aantrekkelijker maken om in de eigen wijk te recreëren en verblijven. De mogelijkheden om te kunnen recreëren en verblijven in een wijk draagt bij aan de sociale cohesie en waardering voor de wijk.

Wijkdoelstelling
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: bewoners ervaren ruimte om te recreëren in de wijk.
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: bewoners ervaren ruimte voor informeel gedrag en verblijf in de wijk.
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: bewoners ervaren voldoende veiligheid in de wijk om te recreëren.
Maatregelen
 • De (auto-)verkeersstroom worden waar mogelijk om de wijk heen geleid.
 • Er worden in samenwerking met bewoners multifunctionele verblijfsplekken ingericht (hangplekken voor meerdere groepen).

Goede laadinfrastructuur

Energiesysteem Mobiliteit Stedelijke ontwikkeling Veiligheid

Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van het aandeel elektrische auto's op de weg. Naast positieve effecten voor het verminderen van verbruik van fossiele brandstoffen, brengt dit op lokaal niveau ook gezondheidsvoordelen met zich mee doordat deze auto's minder schadelijke stoffen uitstoten.

Wijkdoelstelling
 • Het laden van een elektrische auto is mogelijk voor iedereen die dat wil.
 • 1 laadpaal per X woningen, rekening houdend met het groeiende aantal elektrische rijders (fiets en auto).
 • Binnen X min loopafstand van iedere woning is een laadpaal voor de elektrische auto.
 • Er wordt voldaan aan NEN-norm 1010 voor de veilige installatie van laadpalen.
 • Er wordt voldaan aan de internationale normen voor een veilig laadproces, voor veilige contactdozen, voor de beschermingsgraden van omhulsels en voor bescherming tegen externe impact.
Maatregelen
 • In het ontwerp van de fysieke omgeving wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van deelmobiliteit en particuliere elektrische auto's.

Ruimte voor sporten en bewegen

Mobiliteit Stedelijke ontwikkeling Gezondheid

De inrichting van onze straten, wijken en steden kan mensen stimuleren om naar buiten te gaan en te sporten en bewegen. Dit brengt positieve gezondheidseffecten met zich mee voor de bewoners in de wijk.

Wijkdoelstelling
 • Uitkomst gemeentelijke enquête: bewoners voelen zich door de inrichting van de wijk uitgenodigd om te bewegen.
 • Uitkomst bevolkingsonderzoek: bewoners zijn gezond en bewegen regelmatig.
 • Beweegroutes zijn rolstoelvriendelijk.
 • Minimaal 3% van het bebouwde oppervlak is voor spelen en sporten (Jantje Betonnorm).
Maatregelen
 • Er worden X 'beweegroutes' door de wijk aangelegd: herkenbare, uitgestippelde routes met diverse sport- en speelaanleidingen voor jong en oud.
 • Er worden verschillende 'beweegplekken' in de wijk aangelegd: plekken die uitnodigen tot beweging.
 • De beweegplekken en beweegroutes zijn gevarieerd, zodat kinderen en volwassenen minder snel uitgekeken raken.
 • Er is X km aan wandel- en hardlooproute in de wijk, langs groen of water, met zo weinig mogelijk stopmomenten.

Mobiliteitsvoorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Mobiliteit Sociaal economisch Gelijkwaardigheid

Toegankelijke mobiliteitsvoorzieningen geeft inwoners autonomie; dan kunnen zij zelf besluiten waar en wanneer zij ergens naartoe gaan. Andersom kan het niet hebben van toegankelijke mobiliteitsvoorzieningen leiden tot uitsluiting van inwoners, zij kunnen dan niet meer (volledig) meedoen met de maatschappij.

Wijkdoelstelling
 • Alle wijkbewoners hebben toegang tot mobiliteitsvoorzieningen.
 • Mobiliteitsvoorzieningen zijn betaalbaar voor alle bewoners.
 • Mobiliteitsvoorzieningen zijn veilig voor alle bewoners.
Maatregelen
 • Bij het ontwerp van de fysieke omgeving wordt rekening gehouden met verschillende mogelijkheden van mobiliteit.
 • Er zijn meerdere rolstoeltoegankelijke mobiliteitsvoorzieningen.
 • Er zijn meerdere mobiliteitsvoorzieningen voor mensen met inkomen op bijstandsniveau.
 • Er wordt actie ondernomen tegen seksuele intimidatie binnen de mobiliteitsvoorzieningen.